16 นวัตกรรมและแนวคิดที่ช่วยให้วิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

16 นวัตกรรม แนวคิดที่จะช่วยให้คุณครูคิดค้นวิธีการสอน ทำให้ห้องเรียนที่แสนธรรมดา กลายเป็นห้องเรียนที่น่าสนใจในสายตานักเรียนมากยิ่งขึ้น

Tunchaon Kapko

Tunchaon Kapko

6 มี.ค. 2020

การสอนแบบ Active Learning

การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

suthita wiengnon

suthita wiengnon

5 มี.ค. 2020

“ทฤษฎีการเรียนรู้ 6 แบบ ที่ทรงอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ต่างดำเนินการโดยตั้งอยู่บนแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาเรียนรู้กับ ทฤษฎี 6 แบบ ที่ทรงอิทธิพล ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน

suthita wiengnon

suthita wiengnon

14 ก.พ. 2020

ครูไทย สู่การเปลี่ยนแปลงยุค”Digital 4.0″

จากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นครูควรต้องพยายามติดตาม ศึกษา เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม

ไอเรียน

ไอเรียน

14 ก.พ. 2020

5เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เปลี่ยนวิธีคิดของเราต่อการเรียนรู้ แล้วเราจะเตรียมเด็กๆ ของเราให้เข้ากับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ นี้ได้อย่างไร?

ไอเรียน

ไอเรียน

31 ต.ค. 2019

แผนการจัดการพฤติกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาแบบ Turn-A-Card

Turn-A-Card เป็นเทคนิคจัดการพฤติกรรมนักเรียนอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาในต่างประเทศมักนิยมใช้ เพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี

ไอเรียน

ไอเรียน

15 ก.ย. 2019

รูปแบบการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT

(4MAT System) เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ไอเรียน

ไอเรียน

20 ส.ค. 2019

มารู้จัก IQ EQ และ MQ กันเถอะ

การวัดความฉลาด เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คัดกรอง ทราบถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล และทำให้ออกแบบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคลได้

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ก.ค. 2019

ทฤษฎีพหุปัญญาสู่การเข้าถึงอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคน

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) เป็นทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดย ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเชาว์ปัญญา หรือความฉลาดของมนุษย์

ไอเรียน

ไอเรียน

2 พ.ค. 2019