ครูไทย สู่การเปลี่ยนแปลงยุค”Digital 4.0″

จากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นครูควรต้องพยายามติดตาม ศึกษา เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม

ไอเรียน

ไอเรียน

14 ก.พ. 2020

5เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เปลี่ยนวิธีคิดของเราต่อการเรียนรู้ แล้วเราจะเตรียมเด็กๆ ของเราให้เข้ากับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ นี้ได้อย่างไร?

ไอเรียน

ไอเรียน

31 ต.ค. 2019

แผนการจัดการพฤติกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาแบบ Turn-A-Card

Turn-A-Card เป็นเทคนิคจัดการพฤติกรรมนักเรียนอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาในต่างประเทศมักนิยมใช้ เพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี

ไอเรียน

ไอเรียน

15 ก.ย. 2019

รูปแบบการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT

(4MAT System) เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ไอเรียน

ไอเรียน

20 ส.ค. 2019

มารู้จัก IQ EQ และ MQ กันเถอะ

การวัดความฉลาด เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คัดกรอง ทราบถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล และทำให้ออกแบบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคลได้

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ก.ค. 2019

ทฤษฎีพหุปัญญาสู่การเข้าถึงอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคน

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) เป็นทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดย ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเชาว์ปัญญา หรือความฉลาดของมนุษย์

ไอเรียน

ไอเรียน

2 พ.ค. 2019

Building Habit for Professional Teacher

ครูที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดีจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในอาชีพครูอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

ไอเรียน

ไอเรียน

1 พ.ย. 2018

Coaching Skills for Teaching

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ หรือปลดล๊อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ช เพื่อปรับใช้ให้ครูและนักเรียนเข้าใจ และเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ต.ค. 2018

Design Thinking for Educator

การฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้คุณครูทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมสร้าง Prototype ทดสอบและพัฒนา นำมาประยุกต์ในรูปแบบการสอนเพื่อให้ได้แนวทาง ส่งมอบความรู้แก่นักเรียนอย่างตอบโจทย์กับมากที่สุด

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ก.ย. 2018

Enhancing Learning For The Digital Classroom

การพัฒนาผู้สอนให้เป็นครูยุคดิจิตอล4.0 เรียนรู้การนำTechnologyมาประยุกต์ใช้ในการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นการเรียนเพื่อทักษะสมรรถนะเพื่อชีวิตและตลอดชีวิต

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ส.ค. 2018
1 2