การสอนแบบ Active Learning

การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

suthita wiengnon

suthita wiengnon

5 มี.ค. 2020

“ทฤษฎีการเรียนรู้ 6 แบบ ที่ทรงอิทธิพลต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ต่างดำเนินการโดยตั้งอยู่บนแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาเรียนรู้กับ ทฤษฎี 6 แบบ ที่ทรงอิทธิพล ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน

suthita wiengnon

suthita wiengnon

14 ก.พ. 2020