Enhancing Learning For The Digital Classroom

การพัฒนาผู้สอนให้เป็นครูยุคดิจิตอล4.0 เรียนรู้การนำTechnologyมาประยุกต์ใช้ในการสอนในรูปแบบใหม่  เป็นการเรียนเพื่อทักษะสมรรถนะเพื่อชีวิตและตลอดชีวิต การเรียนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของผู้สอนหรือผู้เรียนแต่หลอมรวมสังคมทั้งระบบ การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัลจึงเป็นเกตเวย์ สำหรับนักพัฒนาบุคลากร ครู นักการศึกษา เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ที่ใช้ฐานของดิจิทัล ให้เป็นการเรียนอย่างมีความหมาย เชิงรุก มีความสุข และหยั่งลึก (Deep Learning) ด้วยอิสรภาพในการเรียนสิ่งที่ปรารถนาจะเรียน (Freedom of Learning)