หน้าแรก

Tomorrow Education

“ครูคือหัวใจในการยกระดับการศึกษา”
iREARN Academy จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการออกแบบห้องเรียนในมิติใหม่

The Academy of Tomorrow

บริษัท ดี เอช เอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย

เพราะเราเชื่อว่า ครูคือหัวใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบห้องเรียนในมิติใหม่ ด้วยหลักสูตรคูปองครูคุณภาพ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นนำ มาร่วมสร้างการศึกษาของวันพรุ่งนี้ สู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่า

หลักสูตร

หลักสูตรคูปองครูคุณภาพที่พร้อมตอบโจทย์ครูไทย

Building Habit for Professional Teacher

ครูที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างดีจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในอาชีพครูอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

ไอเรียน

ไอเรียน

1 พ.ย. 2018

Coaching Skills for Teaching

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ หรือปลดล๊อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ช เพื่อปรับใช้ให้ครูและนักเรียนเข้าใจ และเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ต.ค. 2018

Design Thinking for Educator

การฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้คุณครูทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมสร้าง Prototype ทดสอบและพัฒนา นำมาประยุกต์ในรูปแบบการสอนเพื่อให้ได้แนวทาง ส่งมอบความรู้แก่นักเรียนอย่างตอบโจทย์กับมากที่สุด

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ก.ย. 2018

Enhancing Learning For The Digital Classroom

การพัฒนาผู้สอนให้เป็นครูยุคดิจิตอล4.0 เรียนรู้การนำTechnologyมาประยุกต์ใช้ในการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นการเรียนเพื่อทักษะสมรรถนะเพื่อชีวิตและตลอดชีวิต

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ส.ค. 2018

The Flipped Classroom to Learning and teaching

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยี เช่น ครูอัดคลิปการสอนลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแจ้งข่าวให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์ต่าง ๆ ล่วงหน้า และสงวนเวลาในห้องเรียนไว้สำหรับการวิเคราะห์และอภิปราย รวมถึงให้คุณครูอธิบายในจุดที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติม ได้เสมอผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

ไอเรียน

ไอเรียน

1 ก.ค. 2018

ข่าวสาร/บทความ

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว สู่การสร้างครูมือาชีพ

ข่าวสาร/บทความ

ครูไทย สู่การเปลี่ยนแปลงยุค”Digital 4.0″

จากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นครูควรต้องพยายามติดตาม ศึกษา เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม

ไอเรียน

ไอเรียน

14 ก.พ. 2020